Mayrik

:: Intro ::

kenkush seres du Jermanekan.
mayrik Jan, du jes im mian.
Kezinc im kankow chem heracel.
Jerpek Jerpek yes chem moracel.

kenkush seres du Jermanekan.
mayrik Jan, du jes im mian.
Kezinc im kankow chem heracel.
Jerpek Jerpek yes chem moracel.

:: Refrein::

Ameninch kanem, ko cawe tanem
Mayrik !
Qez girkes arnem, Sirem, paypayem.
Mayrik! (2x)


Mayrik, Mayrik,Mayrik
Im Anush Mayrik!

Indzes Spasum gishernere artun
Agotumes Mayrik du Ascum.
Wor sirir, payparir ko wortum
Wor champa baci, U shut ga tun (2x)

:: Refrein::

Ameninch kanem, ko cawe tanem
Mayrik !
Qez girkes arnem, Sirem, paypayem.
Mayrik! (2x)


Mayrik, Mayrik,Mayrik
Im Anush Mayrik! (2x)

ENddd !!!

~X.X.X~ Armenchik ! :D


Taal: spanish


remove advertisements


remove advertisements